تکنیک بن ماری در شمع سازی

تکنیک بن ماری در شمع سازی

در شمع سازی با اصول و قواعد کلی روبرو هستیم . که در تمامی مراحل و انواع شمع ها یکسان است . الف) بن ماری : یعنی آب را در ظرف بریزیم و روی اجاق نهاده و بگذاریم تا به…